Prohlášení majitele UNITED BUSES ke kauze autobusového nádraží ÚAN Zvonařka

29.03.2021

Vážení zákazníci,

dovolte mi touto cestou vyjádřit se krátce ke sporu společnosti UNITED BUSES s provozovatelem autobusového nádraží Brno, ÚAN Zvonařka.

Jsem velmi rád, že se problému začala věnovat média a tento problém neušel jejich pozornosti. Různá vyjádření obou stran ale způsobila, že ve výkladu některých zpráv můžeme působit jako ta strana, která nechce platit a tak je snad i právem té druhé ji odněkud vykázat. Setkávám se s podobnými reakcemi a vždy se mi podařilo je dostatečně vysvětlit. Zasvěcení do problému je na delší psaní, než kolik se vejde do průměrného článku. Záleží mi na objektivnosti těchto informací a tak mi dovolte vás do problematiky zasvětit.

Není pravdou, že nechceme za skutečné poskytnuté služby zaplatit. To je vyloženě pomluva z úst předsedy představenstva ČSAD Brno holding a.s. Ing. Antonína Grunda. Požadujeme jediné a to, aby nám za naše peníze byly poskytovány skutečné služby pro cestující a řidiče, odpovídající nástupiště na srovnatelné úrovni s jinými linkami, které z autobusového nádraží v Brně odjíždí.

Nedlužíme společnosti ČSAD Brno holding žádné peníze za skutečně poskytnuté služby. Další vyložená lež z úst stejného člověka. Za užívání nástupiště 48 jsme zaplatili nájemné.

Předseda představenstva Ing. Grund, za provozovatele, se v médiích opakovaně zaklíná fakturací za údajně poskytované služby. Na dotaz, nejen můj, jaké služby jeho firma poskytla, není schopen konkrétně odpovědět, já je však konkretizovat umím.

Byl nám umožněn přístup ke stanovišti 48 umístěného mimo terminál autobusového nádraží na starou zastávku s nefunkčním osvětlením. Na zastávku byl 2x vylepen jízdní řád 3 autobusových linek. Zastávka se nachází na soukromém pozemku je veřejně přístupná a tak byla i po urgenci v mrazech posypána. To je vše. Konkrétně jsme specifikovali poskytnuté služby a za ty jsme pronajímateli zaplatili 22 250 Kč.

Právo přijet k zastávce a zveřejnit zde platný jízdní řád nám jako povinnost ukládá coby povinnost zákon 111/1994 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Citace: "§ 20 Vlastníci a správci pozemních komunikací

(1) Vlastníci a správci pozemních komunikací na trase linky jsou povinni strpět v zastávce zveřejnění jízdního řádu nebo umístění zařízení pro zveřejnění jízdního řádu.

(2) Umístění zařízení pro zveřejnění jízdního řádu není zvláštním užíváním pozemní komunikace podle zvláštního předpisu."

Je logické, že pokud nám zákon ukládá povinnost umístit na zastávku jízdní řád, tak také na tuto zastávku autobus přijede. Nelze automaticky poplatkem kasírovat autobusy, které takto na zastávku přijedou jen proto, že se z nějakého důvodu stala veřejná autobusová zastávka veřejnou, na soukromém pozemku který se stal předmětem bohatých bezprašných zisků. Jako zastánce šetření to považuji za nemorální k dopravě objednávané z veřejných peněz, kterou provozují dopravci, jež si nemohou vybrat, kam přijedou, ale ani nemohou ovlivnit, kolik na takovém nádraží zaplatí. Věřím, že některým je to jedno, ale veřejnost si samozřejmě uvědomuje, že jejím prostřednictvím se financují tyto služby, a proto je právo všech cestujících se o kvalitu těchto služeb hlásit. Z ohlasů veřejnosti zaznívá, že často narazí na podobný odpor cokoli změnit pro veřejnost k lepšímu, jako je odpor při snaze uzavřít férovou smlouvu s provozovatelem nádraží. A to platí bohužel nejen o Brně.

Neukazují a nereklamuji nic, co by se skutečně nedělo, nebo nefungovalo. Dlouhodobě a provozovatele nádraží upomínám, že jedná v rozporu s § 34f odst. 2 výše citovaného zákona v bodech b), c) a d) tím jak přistupuje k našim cestujícím.

"Provozovatel terminálu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

písm. b) neposkytne nebo nezpřístupní cestujícím údaje stanoveným způsobem a ve stanovené formě a rozsahu,

Důkaz: Stanoviště není řádně osvětleno, konkrétně se zde nenachází podsvícená tabule s jízdními řády. Odjezdy spojů z nástupiště 48 opakovaně nejsou a nebyly uvedeny na centrálních elektronických informačních tabulích. Stanoviště se nachází mimo terminál a z důvodu nedostatků uvedených ve větě první je pro neznalé cestující nedohledatelné, a to z důvodu absence jakýchkoliv prostorových směrových orientačních značení v zorném poli osob - cestujících na terminálu.

c) neurčí nebo neoznačí místo v rámci určeného terminálu nebo mimo něj, kde mohou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace oznámit příjezd a vyžádat si pomoc, nebo

Důkaz: Stanoviště 48 je umístěno mimo hlavní terminál autobusového nádraží Zvonařka. Není zde označeno a jasně uvedeno jak jej mohou naleznout osoby se sníženou pohyblivostí a nástupiště není bezbariérové. O takové skutečnosti také není v informačních systémech provozovatele terminálu žádné informace.

d) neposkytne ve vozidle nebo na určeném terminálu bezplatnou pomoc osobám s omezenou schopností pohybu a orientace."

Důkaz: Cestujícím s omezenou schopností pohybu není poskytována automaticky pomoc osobám se sníženou pohyblivostí. Vlivem nevhodnosti samotného nástupiště 48 je pro takové cestující velmi komplikované se z tohoto nástupiště dostat na terminál autobusového nádraží. Z důvodu nevhodnosti šípového stání autobusů je značně nebezpečný i výstup takových cestujících, který je prováděn do vozovky, jež je součástí nájezdové rampy na střechu autobusového nádraží, kde je mimo jiné umístěno P+R parkoviště. Cesta z nástupiště vede přes tuto komunikaci, která není označena příslušnou dopravní vodorovnou, nebo svislou dopravní značkou, která upozorňuje na výskyt osob v tomto místě z důvodu přilehlého stanoviště.

Neznalost zákona neomlouvá - §2201 občanského zákoníku - NÁJEM

V jednom z mých dopisů panu Ing. Grundovi se odkazuji slovně na zaplacené nájemné, konkrétně platbu za nájemné a vycházím tak přímo z ustanovení, na které zaslaný návrh smlouvy obsahuje.

Smlouvu s dopravci provozovatel uzavírá dle §2201 občanského zákoníku 89/2012. cituji: "Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné." Smlouva žádné konkrétní specifikace o službách nezahrnuje. Byl jsem velmi překvapený, když mi i toto v jednom ze svých dopisů zkusil Ing. Grund vysvětlit. Neznalost zákonů, podle kterých uzavírá společnost, jejímuž představenstvu předsedá, je hodně na pováženou.


Za pronájem stanoviště 48 jsem dne 26. března 2021 odeslal vlastníkovi pozemku nájemné za umožnění odjezdu spojů dopravce UNITED BUSES ve výši 50 Kč/spoj. toto je jediná prokazatelná služba, kterou vlastník pozemku naší společnosti poskytl.

Co požaduji? Je skutečné služby, za které mám zaplatit.

  • Požaduji, aby provozovatel nádraží uzavřel s námi vyváženou smlouvu, která zaručuje práva a skutečné služby pro dopravce a jeho cestující zákazníky. Pokud provozovatel nádraží nemůže takovou smlouvu uzavřít, protože s ostatními dopravci má nevýhodně uzavřené smlouvy, nic mu nebrání uzavřít se všemi dopravci na nádraží, rovnocenné partnerské smlouvy
  • Požaduji, aby ve smlouvách bylo zohledněno, že cestující mají zdarma základní služby terminálu, jako je například WC, nebo úschovna zavazadel v případě že nádraží využívají k přestupu a přestupní čas je delší
  • Požaduji jasný rozpis poskytovaných služeb, za které platíme a zohlednění ceny v situaci, kdy provozovatel některou ze svých služeb dlouhodobě nebo pravidelně v některých částech dne neposkytne (například omezený provoz prodeje místenek, nebo informací v neděli)
  • Požaduji konkrétní stanoviště v prostoru zrekonstruovaného terminálu a jeho číselné uvedení ve smlouvě. Podle našeho šetření provedeného na místě a analýzou, kterou jsme zpracovali z celostátního informačního systému o jízdních řádech registru MDČR toto nikterak neohrozí fungování terminálu a lze to považovat za skutečnou službu a hodnotu v rámci §2201 OZ, na který se smlouva odkazuje
  • Požaduji jasnou specifikaci rozdílu ceny pro dálkové autobusy a místní autobusy. Přesněji řečeno, jaký je významný rozdíl v poskytovaných službách aby zde byl tak významný rozdíl ve výši poplatku (linkové autobus 74 Kč bez DPH/ vjezd/ spoj vs. dálkové autobusy 174 Kč/ spoj/ vjezd bez DPH)
  • Požaduji, aby provozovatel terminálu zajistil pro řidiče dopravců bez rozdílu odpovídající zázemí vybavené hygienickými pomůckami a potřebami tak jak je provozovateli terminálu uloženo obecnou povinností dle směrnic EU a jak se očekává od provozovatele terminálu v období náročném na zvýšenou hygienickou ostražitost a prevenci jakou je bezesporu prevence proti infekci COVID19
  • Navrhuji, aby provozovatel nádraží zohlednil cenu za tyto poplatky aktuální situaci ve veřejné dopravě a poplatek obecně z důvodu výrazného úbytku cestujících a tím i spojů zohlednil a snížil všem dopravcům, neboť sám provozovatel nádraží si je vědom nižšího počtu cestujících ve veřejné dopravě a tím i nižších nákladů na jakkoli poskytovaný servis a prokazatelné služby cestujícím

Tyto požadavky a návrh považuji za zcela oprávněné a přiměřené gesto nejen směrem k dopravcům, ale i k cestující veřejnosti. Hájíme práva zákazníků, která jsou zakotvena též v EU normě o právech cestujících v čl. 5

"1. Je-li plnění povinností podle tohoto nařízení svěřeno provádějícímu dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo jakékoli jiné osobě, odpovídá dotyčný dopravce, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či provozovatel terminálu, jenž tyto závazky svěřil, i nadále za jednání nebo opomenutí této provádějící strany.

2. Strana, které dopravce, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu, poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či provozovatel terminálu plnění povinnosti svěří, kromě toho rovněž podléhá ustanovením tohoto nařízení ve vztahu ke svěřené povinnosti."

Podle mne z toho jednoznačně plyne, že v případě služeb terminálu ČSAD Brno Holding a.s. jedná vůči cestujícím naším jménem a na v konečném důsledku na naši zodpovědnost. To je další důvod, proč nemohou jednat v rozporu s tím, co požadujeme, aby provozovatel skutečně udělal pro informování a zajištění provozu. Vracení jízdenek za ujetý spoj, negativní reakce na stav nádraží a další důkazy, které v tomto sporu předkládáme, hovoří o opaku, způsobují nám dodatečné náklady a znevažují důvěru cestující veřejnosti v autobusovou dopravu.

Reakce pravidelných cestujících a zákazníků dopravců různě na internetu, v recenzích a na sociálních sítích po medializaci sporu dávají našim požadavkům za pravdu a jsou veřejností podporovány.

Tyto požadavky jsou pak logické body, které pochopím, že pokud provozovatel terminálu plní, pak mi za ně účtuje 70 - 100 korun, se ziskem 150 korun za spoj. Chápu princip nějakého poplatku, ale za skutečnou službu, kterou kupuji a platím zároveň.

Nechal jsem si zpracovat rozsáhlou analýzu zahrnující vytíženosti terminálu, zrekonstruovaných stanovišť, poskytovaných a skutečně poskytovaných služeb, jejich vytíženost a dostupnost pro veřejnost. Analýza mimo jiné zahrnuje detailní rozpočet a celkovou sumarizaci výnosů za automaticky účtované poplatky autobusovým dopravcům. Ta odhaluje, že tržby za automatické poplatky dosahují 30 milionů korun bez DPH ročně, z toho 8 milionu korun pochází z veřejných peněz na krajem objednávané autobusové linky systému IDS JMK. Linky UNITED BUSES s.r.o. zde mají na těchto poplatcích při plném provozu zaplatit bezmála 1 milion korun. Při vší úctě, jsem přesvědčen, že zisk jaký z toho plyne, je vyšší než u všech autobusových linek, které na toto nádraží za rok přijeli.

O problému jsem dopisem seznámil primátorku města Brna. Plně chápu, že do sporu dvou soukromých společností nechce vystupovat. Podle informací které jsou veřejně dostupné, město aktivně podporovalo aktivitu provozovatele nádraží v boji o získání evropské dotace na rekonstrukci. Nicméně bych byl velmi rád, kdyby paní primátorka města Brna přehodnotila svůj názor a s problémem veřejného nádraží se seznámila. Je minimálně nemorální, aby soukromý vlastník objektu autobusového terminálu získal dotaci a pak diskriminoval velkou část cestujících, jež toto nádraží použijí, aby využili služeb autobusového dopravce, který odmítne platit poplatky za služby, které provozovatel prokazatelně neposkytuje.

Z mé pozice jednám a zastupují zájmy nejen našich cestujících a zákazníků. Důvěra cestujících ve veřejnou dopravu potřebuje obnovit. Prvky příjemného, spolehlivého autobusového nádraží jsou jejich nedílnou součástí. Plně chápu, že nádraží má nějaké provozní náklady a skutečné služby něco stojí. Požaduji jediné, za peníze cestujících a u veřejně dotovaných linek za peníze veřejnosti, přístup provozovatele terminálu k dopravcům jako terminálu a skutečné služby za tyto peníze.

Plně děkuji, že jste dočetli až sem a věřím, že se mi povedlo vás s celou záležitostí seznámit, co nejlépe to bylo možné.

Autobusy UNITED BUSES s.r.o. jezdí na ÚAN Zvonařka i nadále. V tomto týdnu očekávám od provozovatele nádraží nový návrh smlouvy. Jsme i v jednání s provozovatelem nádraží u hotelu Grand a dotčenými úřady, pokud dohody nedosáhneme, abychom zajistili řešení v souladu se zákony.

Za UNITED BUSES s.r.o.

Karel Bílý


Takt o je ona - nevýhodná smlouva kterou dopravci i z veřejných peněz platí horem dolem poplatky provozovateli autobusového nádraží za nic.