Smluvní přepravní podmínky

pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě na linkách provozovaných dopravcem UNITED BUSES s.r.o.. (dále jen dopravce, vydané v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.

I. Výklad pojmů

 • veřejná silniční osobní doprava - doprava, při které jsou dopravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek

 • linka - souhrn dopravních spojení, určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a schváleného jízdního řádu

 • spoj - dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním řádem

 • vozidlo - dopravní prostředek uzpůsobený k přepravě osob schválený dle zvl. zákona

 • pověřená osoba - osoba s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, směřující k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a k zajištění plnění smluvních přepravních podmínek
  Pro účely těchto smluvních přepravních podmínek pověřenými osobami jsou:

  • řidič vozidla

  • osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem nebo zvláštním průkazem dopravce

  • jiná osoba, která se prokáže kontrolním odznakem nebo průkazem písemně pověřená dopravcem

 • lístek - doklad opravňující k přepravě cestujícího, vystavený na základě provedené platby za službu

 • eshop - obchodní místo umístěné na internetové adrese, kde lze vyhledat a zakoupit lístek k přepravě

 • aplikace - mobilní aplikace stažená z Google Play umožňující vyhledání a nákup lístků k přepravě

 • provozovatel portálu - provozovatel a poskytovatel služeb spojených s nákupem lístků

 • dopravce - dopravce provozující linku, nebo spoj na který provozovatel portálu umožňuje prodej lístků v souladu s těmito smluvními přepravními podmínkami

 • smluvní prodejce - fyzická, nebo právnická osoba podnikající dle zvl. zákona, která má uzavřenu smlouvu s provozovatelem portálu za účelem vyhledávání a prodeje lístků z nabídky eshopu.

II. Vznik a splnění přepravní smlouvy

Přepravní smlouva vzniká a je uzavřena okamžikem zakoupení zaplacením ceny lístku v eshopu, přes mobilní aplikaci, nebo u smluvních prodejců a umožněním nástupu cestujícího s platnými lístkem do vozidla. Přepravní smlouva je dopravcem řádně splněna provedením přepravy v rozsahu uvedeném na lístku. Přepravní smlouva je cestujícím sjednána řádným zaplacením ceny přepravy před jejím započetím a splněna užitím lístku k přepravě a dodržením smluvních přepravních podmínek během přepravy.

III. Nástup do vozidla - pořadí nástupu

Nástup do vozidla je možný pouze předními dveřmi a pouze na autobusových zastávkách schválených v jízdním řádu dráhy spoje, nebo příslušné linky. Nástup do vozidla je možný pouze s předem zakoupeným lístkem. Cestující do vozidla nastupují v pořadí jejich příchodu na zastávku až do kapacitního obsazení vozidla.

IV. Jízdní doklad

Cestující se pro účely kontroly uzavřené přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Pro účely vymezení pojmu se za jízdní doklad považuje lístek specifikovaný těmito smluvními přepravními podmínkami.

Lístek je: 

a) lístek pro jednotlivou jízdu zakoupený v eshopu provozovatele portálu, nebo u delegovaných

smluvních partnerů

b) lístek pro více jednotlivých cest na lístku uvedených, případě jednotlivý zpáteční lístek

c) průkaz, jehož držitel má zvláštní právo na přepravu podle těchto smluvních přepravních

podmínek

V. Náležitosti lístku

Lístek vydaný dopravcem, smluvním prodejcem, nebo zakoupený elektronicky v eshopu, nebo mobilní aplikaci musí obsahovat tyto údaje:

 1. obchodní jméno dopravce

 2. nástupní a cílovou stanici

 3. číslo linky, spoje a čas odjezdu ze zastávky

 4. výši a druh jízdného, příp. typ poskytnuté slevy

 5. identifikaci prodejce (obchodní název, nebo kód)

 6. datum a čas vydání jízdního dokladu

 7. kód lístku pro účely ověření (validace)

 8. kód objednávky

 9. QR kód pro účely validace

 10. jméno zákazníka, je -li jízdenka zakoupena v eshopu, nebo přes mobilní aplikaci

 11. v případě lístku pro více jízd, nebo zpátečního lístku musí být na lístku uvedeny údaje pod písm. b, c a d uvedeny pro každou jízdu samostatně

VI. Posuzování platnosti jízdních dokladů

Lístek je neplatný jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem, nebo

smluvními přepravními podmínkami

b) lístek neobsahuje všechny údaje, předepsané těmito smluvními přepravními podmínkami

c) cestující nárokuje poskytnutí přepravy na základě lístku se zvláštní slevou, kterou nemůže

prokázat dokladem nebo jiným způsobem, který vymezují tyto smluvní přepravní podmínky.

d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje uvedené v čl. IV. těchto smluvních přepravních

podmínek

e) údaje na lístku neodpovídají skutečnosti, nebo byly neoprávněně, či viditelně změněny

f) uplynula doba jeho platnosti, zejména datum a čas jízdy, pro který byl zakoupen

g) nelze pomocí ochranných prvků ověřit jeho platnost

h) nejedná se o originál


Neplatný lístek uznaný podle bodů c, e, g, h je oprávněná osoba dopravce odebrat.

VII. Placení jízdného

Cestující za lístek platí jízdné podle tarifu na základě vzdálenosti, kterou mezi nástupní a cílovou stanicí ujede. V ceně lístku je zahrnuta místenka nárokující místo k sezení v rámci takové přepravy.

Cestující platí lístek výhradně před započetím přepravy. Lístek lze zakoupit na pokladně dopravce, v eshopu dopravce, u řidiče autobusu na příslušné lince a spoji dopravce a nebo u smluvních prodejců pověřených dopravcem.

Lístek zakoupený v eshopu, nebo přes mobilní aplikaci obdrží cestující na email, který uvede během nákupu. Lístek koupený na pokladně dopravce, u smluvních partnerů a u řidiče autobusu obdrží cestující v tištěné podobě. Nesouhlasí li lístek s požadovanými údaji, je lístek možné reklamovat. Byl li zakoupen v eshopu, nebo mobilní aplikaci, činí tak cestující přes tuto aplikaci. Byl-li zakoupen u smluvního partnera, může tak učinit pouze u tohoto smluvního partnera, nebo písemně na adrese zřizovatele prodeje lístků (nikoli u dopravce).

VIII. Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

 • cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení

 • právo na obsazení jednoho místa k sezení má pouze cestující. Místo k sezení není dovoleno obsadit zavazadlem, nebo psem či jiným zvířetem

 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení na sedadlech, která jsou ve vozidle vyhrazená a označena společným symbolem pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí

 • cestující s lístkem zrtácí právo na přepravu, nenastoupí-li do vozidla nejpozději v čas odjezdu vozidla ze zastávky, ze které je lístek zakoupen. V takovém případě nemá cestující nárok na náhradu škody, nebo vrácení, byť jen části, ceny lístku.

 • cestující s platným lístkem, kterému z důvodu na straně dopravce, nebylo zajištěno místo k sezení ve vozidle má právo na náhradu 50% ceny lístku. Náhradu lze poskytnout pouze v podobě převodu částky v podobě kreditu na zákaznický účet v mobilní aplikaci, nebo eshopu prodejce.

 • v případě, kdy cestující obsadí místo k sezení psem či jiným zvířetem, nebo zavazadlem, a na pokyn pověřené osoby toto místo neuvolní, může být vyloučen z přepravy bez nároku na náhradu vrácení ceny lístku, nebo škody tím způsobené.

IX. Poskytování rezervačních služeb pro přepravu

Dopravce zajistí v jízdním řádu označení spojů veřejné silniční osobní dopravy, do nichž si cestující může, nebo musí, zakoupit předem lístek. Elektronický lístek obsahuje údaje uvedené v čl. IV těchto smluvních přepravních podmínek. Oficiálním prodejcem jízdenek na dálkové autobusy a spoje dopravce UNITED BUSES s.r.o. je UNITED BUSES s.r.o. Adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 118/33, 370 01, České Budějovice.
Dopravce zajišťuje označení míst ve vozidle.

Pro zajištění práva na místo k sezení pro cestujícího na invalidním vozíku nebo pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace je nutné tyto okolnosti hlásit při koupi lístku a nárok na toto místo prokázat. Při koupi lístku

Lístek je platným jízdním dokladem pouze je-li vytištěn, nebo zobrazen na přenosném elektronickém zařízení (telefon, tablet, PC) ve formátu PDF. Cestující se též může prokázat unikátním 3 místným kódem zaslaným spolu s elektronickou jízdenkou.

Pověřená osoba dopravce, vč. řidiče má právo vyžádat si pro ověření od cestujícího originál zaslané objednávky (v případě že se cestující prokazuje elektronickou jízdenkou).

X. Storno jízdenek a lístků

Stornovat zakoupený lístek v eshopu dopravce lze do 15 minut před odjezdem zdarma. Vrácená výše jízdného je cestujícímu připsána na zákaznický účet v podobě kreditů (BCR).

Stornovat zakoupený lístek na pokladně dopravce lze do 15 minut před odjezdem spoje se storno poplatkem 15% z ceny zaplaceného jízdného, nejméně však 50 Kč/lístek.

U řidiče zakoupený lístek nelze stornovat.

XI. Přeprava dětí

 • děti do 6 let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let (prokázáním věku)

 • cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně (do 6 let věku) mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení

 • v doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné dle tarifu pro děti od 6 do 15 let

 • děti do 15 let věku nelze z přepravy vyloučit

 • děti ve věku 6 - 15 let prokazují svůj věk na vyžádání pověřené osoby průkazem, který vystavuje dopravce nebo jiným průkazem, který je opatřen fotografií a údaji podle kterých lze identifikovat věk dítěte

 • průkazy o potvrzení věku se mezi dopravci navzájem uznávají

 • věk dítěte je možné prokázat i platným pasem

 • dětem do 12 let věku nebo do 150 cm výšky je zakázáno obsazovat sedadla č.1,2,3 a 4 ve vozidle.

XII. Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 • dětský kočárek s dítětem může cestující vzít do vozidla jen, jestliže to technické provedení a obsazení vozidla dovolují a to na základě předem zakoupeného a platného lístku pro kočárek. V takovém případě je cena lístku za kočárek 0,- Kč.

 • dětský kočárek bez dítěte může cestující vzít do vozidla jen, jestliže to technické provedení a obsazení vozidla dovolují a to jen na základě předem zakoupeného a platného lístku pro spoluzavazadlo

 • ve vozidle smí být přepravován jen jeden dětský kočárek s dítětem.

 • cestující s dětským kočárkem s dítětem je povinen nahlásit řidiči úmysl nastoupit a prokázat se platným lístkem pro sebe i pro dětský kočárek

 • dětský kočárek s dítětem může být naložen jen prostředními dveřmi a umístěn v prostoru prostředních dveří. Při naložení a vyložení kočárku je cestující povinen poskytnout účinnou pomoc. Kočárek není povinen nakládat řidič vozidla, ani jiná oprávněná osoba dopravce.

 • přeprava dětských kočárků může být s ohledem na podmínky provozu, kapacitu spoje, nebo konstrukční řešení vozidla dopravcem zčásti, nebo zcela vyloučena

 • jízdní kola se přepravují pouze tehdy, dovoluje-li to technické a konstrukční řešení vozidla a to na základě předem zakoupeného a předložení platného lístku pro kolo

 • jízdní kola se přepravují pouze na spojích, označených piktogramem jízdního kola v jízdním řádu

 • Jízdní kola jsou přepravována

 1. na speciálních konstrukcích umístěných na vozidle do výše její kapacity

 2. na speciálních konstrukcích umístěných na samostatném vozíku, nebo v doprovodném vozidle do výše kapacity vozíku, nebo doprovodného vozidla

 3. na zvláštní konstrukci umístěné na vozidle do výše její kapacity

 4. bez umístění speciální konstrukce přímo ve vozidle v počtu nejvýše 3 ks najednou

 • přeprava jízdních kol je zpoplatněna dle ceníku a je možná jen na základě předem koupeného a v době nástupu k přepravě platného lístku pro kolo i pro cestujícího

 • V případě, že rozměry jízdního kola přesahují obvyklé rozměry na vozíku (např. u elektrokol) je cestující povinen uhradit doplatek ve výši 100 Kč u řidiče vozidla, nebo oprávněné osoby. V případě, že tak neučiní, ztrácí nárok na přepravu a vrácení ceny lístku za jízdní kolo i za sebe.

XIII. Přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu

 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených společným piktogramem

 • právo na obsazení tohoto místa mají také těhotné ženy

 • pokud není právo na obsazení tohoto místa zřetelně patrné, prokazuje cestující svůj nárok příslušným průkazem (ZTP, ZTP-P)

 • jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestující s omezenou schopností orientace nebo pohybu, těhotné ženě, nebo na základě prokázání se zvláštním průkazem na žádost uvolnit.

 • dopravce vyhradí a označí v každém vozidle 2 místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

 • cestující se zřetelně patrným omezením pohybu a orientace nebo těhotenstvím, mají při nástupu do vozidla přednost před ostatními cestujícími

 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mohou nastupovat do vozidla všemi dveřmi, označenými pro nástup

 • cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mohou z vozidla vystupovat všemi dveřmi (dveře vozidla nejblíže k jeho sedadlu)

XIV. Přeprava osob na vozíku pro invalidy

 • cestující na invalidním vozíku může být přepraven jen v bezbariérovém vozidle

 • cestující na invalidním vozíku může být v jiném, než bezbariérovém vozidle, přepraven jen jestliže technické provedení vozidla zajišťuje bezpečné umístění vozíku a jeho bezpečné zajištění proti pohybu, a jen jestliže je zajištěna pomoc při nástupu i výstupu do a z vozidla jinou osobou, než je řidič vozidla, nebo oprávněná osoba dopravce

 • dopravce může zcela, nebo zčásti vyloučit přepravu osob na invalidním vozíku s ohledem na konstrukční řešení vozidla, nebo z kapacitních důvodů i jiných případech ¨z důvodu bezpečnosti

 • v jednom vozidle smí být přepravena nejvýše 1 osoba na invalidním vozíku

XV. Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

Povinnosti dopravce:

V zájmu řádné péče o cestující je dopravce povinen:

 • zajistit bezpečnou přepravu podle jízdního řádu

 • zveřejnit zkrácené znění vyhlášených smluvních přepravních podmínek ve vozidle

 • vydat písemné potvrzení o vynechání spoje, jestliže o to cestující požádá a pokud k takovému vynechání došlo. Potvrzení vydává dopravce na základě písemné žádosti a po ověření skutečnosti do 30 dnů ode dne doručení žádosti a všech skutkových náležitostí s tím spojených

 • vydat písemné potvrzení o zpoždění spoje, je-li zpoždění 60 a více minut oproti jízdnímu řádu příslušného spoje, jestliže o to cestující požádá. Potvrzení o zpoždění spoje vydává cestujícímu při výstupu řidič vozidla.

 • zajistit pořádek, čistotu a klid ve vozidle

 • zajistit takové používání audiovizuální techniky cestujícími, které by nebylo na obtíž ostatním účastníkům přepravy

 • zajistit používání vozidel, která s ohledem na délku spoje nebo charakter přepravy umožňují bezpečnou a pohodlnou přepravu

Povinnosti cestujícího:

 • nastoupit do vozidla včas a včas z vozidla vystoupit dveřmi podle jejich označení

 • po nastoupení do vozidla se neprodleně prokázat platným lístkem a v případě nárokování slevy prokázat se bez vyzvání dokladem podle kterého je možné nárok na slevu ověřit

 • umožnit nejprve výstup cestujících z vozidla

 • v zastávkách na znamení dát včas jednoznačně znamení k zastavení zvednutím paže tak, aby bylo z pohledu řidiče viditelné, že cestující chce do vozidla nastoupit

 • cestující, který chce vystoupit v zastávce na znamení, musí včas použít signalizační zařízení nebo včas oslovit řidiče, a to nejpozději 2 minuty před příslušnou zastávkou.

 • do vozidla nastoupit a z vozidla vystoupit je na schválených autobusových zastávkách v souladu s jízdní dráhou příslušného spoje

 • dbát o svou vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních cestujících

 • po nástupu do vozidla obsadit pouze jedno sedadlo, nebo počet sedadel uvedených na lístku

 • vystoupit z vozidla nejpozději v cílové stanici uvedené na lístku

 • po příjezdu do cílové stanice spoje opustit neprodleně vozidlo

 • nastoupit do vozidla v běžném, čistém a suchém oděvu a v obvyklé obuvi

 • po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný lístek

 • na pokyn pověřené osoby se prokázat platným lístkem Nemůže-li se cestující prokázat platným jízdním dokladem, zaplatit lístek a přirážku

 • uvolnit místo vyhrazené pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

 • na pokyn řidiče nebo jiné pověřené osoby uvolnit i další místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících není cestujícím dovoleno:

 1. nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo jiná pověřená osoba

 2. během přepravy stát

 3. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje nebo brání řidiči v bezpečném výhledu z vozidla

 4. mluvit za jízdy s řidičem

 5. kouřit ve vozidle

 6. neoprávněně otevírat dveře vozidla nebo bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní signalizační nebo jiná zařízení dopravce

 7. stát, klečet, ležet na sedadlech nebo pokládat zavazadla nebo zvířata na sedadla

 8. chovat se a vyjadřovat se neslušně, používat během přepravy alkoholické nápoje a omamné látky, nebo jiné jinak nebezpečné látky

 9. znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo jednáním

 10. poškozovat vozidlo, vybavení interiéru nebo zařízení pro cestující

 11. chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (i reprodukovanou) řeč nebo zpěv

 12. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla

 13. provozovat obchodní činnost, nabídku služeb nebo reklamu

 14. nastupovat do vozidla v lyžařských nebo kolečkových botách, kolečkových nebo in-line bruslích

 15. nastupovat do vozidla s potravinami určenými k okamžité spotřebě, nebo takové potraviny konzumovat během přepravy čímž by mohlo dojít k poškození, nebo znečištění vozidla 

Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.

XVI. Způsob přepravy zavazadel

Zavazadla jsou věci a předměty, která některým ze svých rozměrů přesahující 20 x 30 x 50 cm
nebo tyč o délce více než 150 cm. Zejména pak:

 1. válec o délce více než 150 cm a průměru více než 10 cm a více než 25 kg

 2. deska o rozměrech více než 80 x 100 cm a více než 25 kg

 3. dětský kočárek

 4. lyže s holemi i bez

 5. schrána se živým zvířetem (i bez zvířete) pokud některý z rozměrů přesahuje výše uvedené hodnoty

Zavazadlem je věc nebo předmět, jehož jeden z uvedených rozměrů přesahuje stanovenou mez.
Rozměry a hmotnost stanovuje dopravce měřením, vážením nebo odhadem. Zavazadla a cestovní zavazadla se přepravují pouze v zavazadlovém prostoru autobusu

Druhy zavazadel:
Ruční zavazadlo - drobné předměty nebo snadno přenosné věci, které cestující může držet v ruce,
nebo na klíně, nebo umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem, přičemž žádný z výše uvedených rozměrů nesmí být překročen. Bezpečná manipulace a dohled na ruční zavazadlo přísluší cestujícímu.  Za ruční zavazadlo se nepoavažují tašky, batohy, školní brašny a podobně.

Spoluzavazadlo - věci a předměty, které některým ze svých rozměrů přesahují rozměry ručního
zavazadla a vyžadují umístění ve vozidle v prostoru pro cestující. Manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako zavazadlo je možno vzít s sebou do vozidla věci a předměty do rozměrů max.

 1. 40 x 50 x 70 cm

 2. tyč, válec do 200 cm

 3. hmotnost nejméně 2 kg a max. 25 kg

 4. dětský kočárek (jen se souhlasem řidiče)

 5. lyže (jen se souhlasem řidiče)

Cestující může s sebou do vozidla vzít nejvýše 1 spoluzavazadlo, přičemž každé spoluzavazadlo je zpoplatněno ceníkem. Cestující může k přepravě s sebou vzít spoluzavazadlo pouze v případě, že to kapacita a konstrukční řešení vozidla umožňují.

Cestovní zavazadlo - věci a předměty, které jsou umístěny ve vozidle v prostoru mimo dohled
cestujícího (zavazadlový prostor). Zajištění manipulace a dohled na ně přísluší dopravci. Za převzetí a uložení cestovního zavazadla mimo prostor pro cestující se vždy platí dovozné, bez ohledu na rozměry a hmotnost zavazadla. Jako cestovní zavazadlo nesmí být přepravována schrána se zvířetem.
Jako cestovní zavazadla se nepřepravují:

 • přenosná ocelová láhev s kapalným plynem (i bez plynu)

 • nádoby s topnou naftou

 • akumulátor naplněný elektrolytem

 • věci a předměty, které vyžadují určité polohy, teploty, vlhkosti, i když jsou označeny příslušnými značkami

 • zavazadla s hmotností vyšší než 25 kg

 • schrána se zvířetem

Cestovní zavazadlo se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. Podání cestovního zavazadla k přepravě je cestující povinen předem nahlásit řidiči vozidla. Dopravce označí v jízdním řádu spoje (linku), kde je přeprava cestovních zavazadel vyloučena.
Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči.
Věci, které nemohou být zavazadlem nebo jeho obsahem, jsou zejména:

 • střelné zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné látky

 • věci jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé, omamné a zapáchající věc, která může způsobit nákazu (např. uhynulé zvíře)

 • umělecké předměty, obrazy, starožitnosti, peníze, ceniny a jiné věci vyšší hodnoty

 • další věci a předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřením orgánů státní správy

 • věci, které nejsou chráněny řádným obalem a mohou poškodit nebo znečistit další zavazadla, cestující nebo vozidlo

Zavazadla o hmotnosti vyšší než 25 kg se nepřepravují.

Jako spoluzavazadlo je možno jen na spojích s délkou do 40 km délky dráhy spoje přepravit:

 • jednu přenosnou ocelovou láhev s kapalným plynem a s obsahem do 10 kg

 • nádobu s naftou do 20 l

 • akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu se zajištěnými odplyňovací otvory

Zavazadla, za která se neplatí dovozné:

 • zavazadla, která nedosahují stanovených rozměrů

 • ruční zavazadla

 • živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje stanovené rozměry

 • dětský kočárek pro dítě, které je držitelem ZTP, ZTP - P

 • vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP, ZTP-P

 • tašky na kolečkách držitelů průkazů ZTP, ZP-P

 • školní brašny nebo tašky na kolečkách, nahrazující školní brašny

Osoby, oprávněné k nošení střelné zbraně, mohou vzít s sebou do vozidla zajištěnou střelnou zbraň i s náboji, pokud jsou náboje příslušně zabezpečeny.

XVII. Živá zvířata

Přeprava živých zvířat, vyjma asistenčních, nebo vodících psů není povolena. Přepravuje-li cestující psa dle věty první, musí pro něj mít platný lístek společně se svým lístkem. Pes musí být opatřen náhubkem, nebo umístěn v ochranné schráně s nepropustným dnem. Ve vozidle lze přepravit nejvýše 1 psa. V případě, že cestující nemá pro psa platný lístek, nelze přepravu psa uskutečnit a cestující ztrácí nárok na náhradu škody, nebo vrácení ceny lístku za svůj nebo další lístky na daný spoj.


XVIII. Příplatky, přirážky

Příplatky, přirážky

 • příplatek za předem zakoupené místo k sezení: dle ceny prodejců

Přirážky k jízdnému /dovoznému
Při zjištění porušení smluvních přepravních podmínek je cestující povinen zaplatit.

 • cestující bez platného lístku je povinen uhradit cenu lístku ze stanice do cílové stanice, pokud to nelze prokazatelně zjistit pak z první stanice do poslední stanice spoje, cenu místenky je -li účtována odděleně, a přirážku ve výši 1 500 Kč

 • cestující, který ve vozidle kouří, nebo jinak nevhodně obtěžuje cestující a jedná v rozporu s těmito smluvními přepravními podmínkami je povinen zaplatit přirážku 1 000 Kč

 • cestující, který (nebo jeho zavazadlo) znečistí vozidlo, nebo zavazadlový prostor je povinen uhradit náklady na čištění a přirážku ve výši 1 000 Kč

XIX. Přepravní kontrola

Přepravní kontrolu jsou oprávněny provádět pouze osoby pověřené dopravcem.
Pro účely kontroly oprávněnými osobami jsou:

 • řidič vozidla - označený identifikační kartou s uvedeným názvem dopravce, jménem řidiče, osobním číslem

 • dopravcem pověření pracovníci vybavení průkazem "Průkaz přepravního kontrolora s uvedením příjmení, jména, datem narození, potvrzený kulatým razítkem dopravce

Způsob udělení pokynu:
při přítomnosti ve vozidle - oslovení řidiče a v jiném případě - včasné zvednutí terče a srozumitelný pokyn terčem (žlutý kulatý terč v černém poli)Řidič vozidla je povinen poskytnout veškerou součinnost pracovníkům, kteří provádějí přepravní kontrolu. Pracovníci, kteří provádějí přepravní kontrolu se během kontroly i po skončení kontroly přepravují bezplatně.
Oprávnění pracovníci mohou vydávat pokyny, směřující zejména k zajištění plnění smluvních přepravních podmínek, bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke zjištění totožnosti cestujícího
Oprávnění pracovníci mohou při zjištění porušení nebo porušování smluvních přepravních podmínek cestujícího vyloučit z přepravy.
Vyloučit cestujícího z přepravy lze jen na zastávce veřejné silniční osobní dopravy a jen na zastávce, která se nachází v zastavěné části obce (města).
Z přepravy nelze vyloučit:

 1. cestující ve věku do 15 let

 2. cestujícího s omezenou schopností pohybu nebo orientace, držitele průkazů ZTP - P a jeho průvodce

 3. cestující - ženu, na které je zřetelně patrné těhotenství

Dojde-li cestujícím k jednání uvedeném v bodech a - c tohoto článku, bude cestující přepraven do nejbližší zastávky, kam bude přivolána Policie ČR, které bude takový cestující předán k dalšímu šetření.

XX. Práva z přepravní smlouvy

Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob, se prokazují potvrzením dopravce, nebo jiným vhodným způsobem. Pro účely uplatnění práva z přepravní smlouvy je originál lístku, nebo originál dokladu o zaplacení dovozného nebo příplatku, přirážky

 • uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě cestovních zavazadel se prokazuje zápisem, sepsaným dopravcem ihned při výdeji cestovního zavazadla

 • v zápise dopravce uvede zejména zjištěný stav cestovního zavazadla, místo a dobu zjištění, jméno, příjmení cestujícího, datum narození, adresu bydliště


Stejnopis zápisu vydá dopravce bezplatně cestujícímu. Uplatnění práv z přepravní smlouvy se provádí písemně na adrese dopravce - UNITED BUSES s.r.o. , nám. Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice, 37001
Právo z přepravní smlouvy musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne nastoupení jízdy.Uplatnění práva z přepravní smlouvy vyřídí dopravce nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení podání. Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě má právo na kompenzaci ceny jízdného:

 • při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce (zrušení spoje bez náhrady) - na vrácení ceny lístku v plné výši a v měně v jaké byla cena lístku hrazena

 • nebyla-li dokončena přeprava cestujícího spojem, kterým jízdu nastoupil z důvodů a příčin na straně dopravce, má právo na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem téhož dopravce, na bezplatnou přepravu do výchozí stanice nejbližším vhodným spojem stejného dopravce, nebo na vrácení části ceny lístku za takto neprojetý úsek

 • při zpoždění nad 60 minut na odjezdu z výchozí zastávky z důvodů a příčin na straně dopravce na vrácení plné částky ceny lístku

 • při zpoždění 40 - 59 minut na odjezdu z výchozí zastávky z důvodů a příčin na straně dopravce na vrácení 30% ceny lístku v podobě kreditu připsaného na zákaznický účet cestujícího v eshopu dopravce

Nenastoupí-li cestující s platným lístkem pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, nebo v případě přerušení (nedokončení) přepravy, z důvodu vyloučení z přepravy pro jednání v rozporu s těmito smluvními přepravními podmínkami, nebo z jiných důvodů na straně cestujícího, jež nejsou vymezeny těmito smluvními přepravními podmínkami ztrácí cestující nárok na vrácení, byť jen části, ceny lístku. Cestující též nemá nárok na vrácení části, nebo celé ceny lístku došlo-li ke zpoždění spoje z důvodu vyšší moci, nebo jednáním třetích osob, které nebylo možné odvrátit.

Vyloučení odpovědnosti dopravce za škody na cestovním zavazadle a jeho obsahu

 1. obal neodpovídá povaze přepravované věci

 2. obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které nesmějí být jeho obsahem (živá zvířata, snadno zkazitelné věci, apod.)

 3. pokud obsah zavazadla nebyl předem správně deklarován

 4. z důvodu vyšší moci nebo jednáním třetích osob, které nebylo možné odvrátit

 5. z důvodu zavinění ze strany cestujícího

XI. Náhrada škody

Náhrada škody, není -li specifikováno přímo v těchto smluvních přepravních podmínkách se řídí platným občanským zákoníkem. Náhrada škody, při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného dovozného a na náhradu prokázané ceny zavazadla, pouze, je-li vina za tuto ztrátu na straně dopravce. Při částečné ztrátě zavazadla se poskytuje náhrada přiměřeně odpovídající ztracené části zavazadla. Při poškození cestovního zavazadla má oprávněný nárok na náhradu škody, která odpovídá zjištěné škodě, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla. To platí pouze je-li tato vina, nebo její účast prokazatelně na straně dopravce. Při poškození cestovního zavazadla během přepravy a poskytnutí náhrady ve výši ztráty celého zavazadla má dopravce právo na převzetí poškozeného zavazadla a věci.
Neprokáže-li oprávněný cenu ztraceného zavazadla nebo jeho části nebo obsahu, přísluší mu náhrada za každý 1 započatý chybějící kg 100-Kč, nejvýše však 1. 500,-Kč.

XXII. Závěrečné ustanovení

Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky, vyhlášené dopravcem

UNITED BUSES s.r.o. , nám. Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice, 37001 . Další práva a povinnosti se řídí dle zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 175/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů a předpisů. Smluvní přepravní podmínky vstupují v platnost ode dne 1.3.2020

--------------------------------------------------------

UNITED BUSES s.r.o.

Tomáš Bílý, jednatel

V Českých Budějovicích dne 1.2.2021